Terug naar website

Algemene voorwaarden

LocalMeetings bv

Algemene Voorwaarden LocalMeetings bv

1. Toepasselijkheid voorwaarden:
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LocalMeetings diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert.
1.2. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. LocalMeetings en Afnemer zullen in dat geval in over- leg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.


2. Aanbiedingen:
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend, tenzij door LocalMeetings schriftelijk anders is aangegeven.
2.2. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan LocalMeetings verstrekte gegevens waarop LocalMeetings zijn aanbieding baseert. Afnemer betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van LocalMeetings dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor LocalMeetings niet bindend, behoudens indien door LocalMeetings uitdrukkelijk anders is vermeld.


3. Prijs en betaling:
3.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Afnemer alle betalingen in euro’s te voldoen.
3.2. Alle door LocalMeetings afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij LocalMeetings schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door LocalMeetings afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Afnemer nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Afnemer aan LocalMeetings kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door LocalMeetings te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is LocalMeetings gehouden Afnemer te informeren bij dreigende overschrijding van een door LocalMeetings afgegeven voorcalculatie of begroting.
3.3. Indien Afnemer bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.4. Ter zake de door LocalMeetings verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van LocalMeetings volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.
3.5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat LocalMeetings gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aan- passing, is Afnemer gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Afnemer komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
3.6. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop LocalMeetings de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Afnemer in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Afnemer betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Afnemer binnen een door LocalMeetings te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.7. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is LocalMeetings gerechtigd om het gebruik van/toegang tot de applicatie/software/website/programmatuur per direct op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden. Het blokkeren van toegang/gebruik laat de verplichting tot betaling onverlet.
3.8. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan LocalMeetings de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


4. Vertrouwelijkheid, privacy, gegevensverwerking en beveiliging:
4.1. Afnemer en LocalMeetings dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
4.2. Indien LocalMeetings dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Afnemer leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
4.3. Afnemer vrijwaart LocalMeetings voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan LocalMeetings toegerekend moeten worden.
4.4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door LocalMeetings verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Afnemer. Afnemer staat er jegens LocalMeetings voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart LocalMeetings tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
4.5. Indien LocalMeetings op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. LocalMeetings staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
4.6. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is LocalMeetings gerechtigd Afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. LocalMeetings is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Afnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. LocalMeetings is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van LocalMeetings.


5. Rechten van intellectuele eigendom:
5.1. Indien LocalMeetings bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
5.2. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Afnemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Afnemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van LocalMeetings niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van LocalMeetings aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.
5.3. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LocalMeetings, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
5.4. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
5.5. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
5.6. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het LocalMeetings toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Afnemer nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
5.7. LocalMeetings vrijwaart Afnemer tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door LocalMeetings zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Afnemer LocalMeetings onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LocalMeetings. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LocalMeetings verlenen om zich, indien nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan LocalMeetings ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van LocalMeetings in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door LocalMeetings zelf ontwikkelde programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van LocalMeetings een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal LocalMeetings, indien mogelijk, zorg dragen dat Afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, web- sites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verder- gaande vrijwaringsverplichting van LocalMeetings is uitgesloten.
5.8. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan LocalMeetings van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateri- aal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyper- links etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.


6. Medewerkingsverplichtingen:
6.1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door LocalMeetings mogelijk te maken zal Afnemer LocalMeetings steeds tijdig alle door LocalMeetings nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Afnemer in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
6.2. Afnemer draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door LocalMeetings te verlenen diensten. Afnemer zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
6.3. Indien Afnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst door LocalMeetings nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LocalMeetings stelt of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LocalMeetings het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft LocalMeetings tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van LocalMeetings tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
6.4. Ingeval medewerkers van LocalMeetings op locatie van Afnemer werkzaamheden verrichten, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Afnemer vrijwaart LocalMeetings voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van LocalMeetings, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie. Afnemer zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door LocalMeetings ingezette medewerkers kenbaar maken.
6.5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van LocalMeetings staan. LocalMeetings is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Afnemer bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van LocalMeetings.


7. Leveringstermijnen:
7.1. Alle door LocalMeetings genoemde of overeengekomen (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door LocalMeetings genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de LocalMeetings niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. LocalMeetings spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. LocalMeetings is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is LocalMeetings gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.
7.2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LocalMeetings en Afnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
7.3. De enkele overschrijding van een door LocalMeetings genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (oplever)datum brengt LocalMeetings niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste(oplever)datum zijn overeengekomen - komt LocalMeetings wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat LocalMeetings in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.


8. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst:
8.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Afnemer of een door de Afnemer in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
8.3. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Afnemer bewijst dat LocalMeetings ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die LocalMeetings vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.4. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.5. Afnemer is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
8.6. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onder- neming van Afnemer wijzigt. LocalMeetings is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Afnemer vervalt het recht tot gebruik van aan Afnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.


9. Aansprakelijkheid van LocalMeetings:
9.1. De totale aansprakelijkheid van LocalMeetings wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs(excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijk- heid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 van deze module Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van LocalMeetings. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van LocalMeetings voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan €250.000,-.
9.2. De aansprakelijkheid van LocalMeetings voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van leveranciers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan LocalMeetings voorgeschreven zaken of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan LocalMeetings voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van LocalMeetings wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
9.3. De in artikel 9.1 tot en met 9.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van LocalMeetings.
9.4. Tenzij nakoming door de LocalMeetings blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van LocalMeetings wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer LocalMeetings onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en LocalMeetings ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat LocalMeetings in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LocalMeetings meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen LocalMeetings vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
9.6. Afnemer vrijwaart LocalMeetings voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door LocalMeetings geleverde.
9.7. programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die appara- tuur, programmatuur of andere materialen.
9.8. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan LocalMeetings zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.


10. Overmacht:
10.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie- verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van LocalMeetings, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan LocalMeetings zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van apparatuur, programmatuur of materialen van derden waar- van het gebruik door Afnemer aan LocalMeetings is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
10.2. Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


11. Wijziging en meerwerk:
11.1. Indien LocalMeetings op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van LocalMeetings. LocalMeetings is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeen- komst wordt gesloten.
11.2. Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en LocalMeetings kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
11.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal LocalMeetings Afnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.


12. Overdracht van rechten en verplichtingen:
12.1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
12.2. LocalMeetings is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.


13. Toepasselijk recht en geschillen:
13.1. De overeenkomsten tussen LocalMeetings en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Geschillen welke tussen LocalMeetings en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen LocalMeetings en Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Den Haag.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie